نحوه نوشتن مقاله (روش تحقیق)

                                                      دونل باتلر

                                               دانشگاه پرینستون

                                             ترجمه: دکتر سعید بقایی

                          

این مستند یک راهنمای اولیه ساده برای ان کسانی است که سردرگمی کامل نسبت به نوشتن یک مقاله تحقیقی احساس می کنند است. به این دلیل اولیه است که ان اولین پیش نویس از نمونه اولیه از "نحوه نوشتن یک مقاله روشهای تحقیق " می باشد ، و بنابراین بدان معنی است که شامل همه چیز نمی تواند باشد. علاوه براین ، ان به عنوان ارایش کننده (مطابق قوائد دستوری ، سبک شناسی و غیره) همانطور که می تواند باشد نیست. ان یک راهنما است ، زیرا که شما باید احساس ازادی برای (و شاید ممکن است نیاز به) انحراف از تلاشهای پیشنهادی اینجا به منظور ارائه بهتر مقاله شما داشته باشید.

در حال حاضر ، این راهنمای اولیه به معنای تنها به عنوان یک راهنما برای شما  است من به شما نصیحت می کنم که کتاب (هنر تحقیق) نوشته واینی بوث ، گریگوری کولومب و جوزف ویلیامز را برای یک راهنمای عمومی و کامل برای نوشتن هر نوع مقاله تحقیقی ، گزارش ، یا کتاب مطالعه کنید.

I.            ساختار

·        فونت: تایمز نیو رومان 12 یا کوریر نیو 10 یا اریل 12

·        حاشیه ها: یک اینچ بالا و پایین ، 1.25 اینچ چپ و راست

·        از کنار سربرگ و پایین برگ: 0.5 اینچ

·        صفحات باید شماره گذاری شود (صفحه # صفحات برگزیده ، اما ضروری نیست)

·        تفکیک بخش: اگر مایل باشید ، اما ضروری نیست.

·        15 تا 20 صفحه متن نوشته شده. همه موارد موجود در ضمیمه ها شامل کل صفحات نیستند.

·        من قویا پیشنهاد میکنم که شما ملاقاتی با مرکز نوشتاری داشته باشید ، یک پیش نویس از کار افتاده را در زمان ملاقات بگیرید ، و سپس پیش نویس را برای بازخود به مرکز نوشتاری ببرید.

II.            بخشها –  بطور کلی: به یاد داشته باشید که این یک راهنما است ، و بخشهای معلوم ممکن است برای شما مناسب نباشد و شاید برای سایرین که اینجا نیستند مناسب باشد.

·        موضوع (مقدمه)

·        مسائل تحقیق (سؤالات تحقیق)

·        بازنگری ادبیات تحقیق ( توضیحات نظری گذشته)

·        فرضیه ها (فرض ها)

·        ادراک

o       تعاریف مفهومی یا اسمی متغیر(های) وابسته

o       تعاریف مفهومی یا اسمی متغیر(های) مستقل

·        عملی بودن

o       تعاریف قابل استفاده متغیر(های) وابسته

o       تعاریف قابل استفاده متغیر(های) مستقل (توضیحی)

·        بخش تجزیه و تحلیل

·        طرح تحقیق (روش تحقیق)

o       بعد زمان

o       حالت مشاهده

o       روشهای برقراری نسبت میان علت و معلول

·        نمونه

·        یافته ها (تجزیه و تحلیل ها و تفسیرها)

o       توصیف (یا تک متغیره) اماری

o       دو متغیره اماری

o       چند متغیره اماری

o       تفسیر نتایج کلیدی

·        خلاصه و نتیجه گیری

·        فهرست کتب (لیست منابع)

·        ضمیمه ها

o       جدول ها ، نقشه ها ، نمودارها

o       نکته پایانی ، و سایر متون نوشته شده

o       نتیجه چاپی داده ها

III.              بخشها –  با جزئیات: اینها نکاتی برای راهنمایی هستند که باید در بخش در نظر گرفته شود ، چگونگی نحوه نوشتن شما در بخش ، و چه سؤالاتی را شما برای نوشتن هر بخش  در نظر بگیرید.

·        موضوع (مقدمه) – مقدمه شما برای مقاله. با جلب توجه خواننده تان به یک حقیقت یا بیان برجسته ، شرح کلی ، یا یک مثال مناسب اغاز می شود. بطور اساسی ، به من بگویید که چرا من این را می خوانم ، یعنی ، چرا من باید درباره موضوع شما علاقمند باشم. گاهی اوقات مقدمه سخت ترین چیز برای نوشتن است ، بنابراین من معمولا ان را تا زمانی که اولین پیش نویس مقاله کامل نشود نمی نویسم. ان به اندازه کافی اسان که  برای شروع با مسئله تحقیق است.

·        مسئله تحقیق (سؤالات تحقیق) – مسئله /سؤال اساسی چیست؟ چه چیزی که ما نمی دانیم یا کاملا درک نمی کنیم؟ نتایج برای باقیمانده این مسائل/سؤالات حل نشده چه هستند؟ هدف تحقیق شما چیست:  اکتشافی ، توصیفی ، یا توضیحی؟

·        بازنگری ادبیات تحقیق (توضیحات نظری گذشته) – چه ادبیات تحقیقی بازنگری شده بود که مربوط به مسئله تحقیق ، طرح تحقیق (روشها) ، یا فرضیات شما بطور مستقیم یا غیر مستقیم است (برای مثال ، با معرفی یک چارچوب نظری)؟

·        ادراکی

o         تعاریف مفهومی یا اسمی متغیرهای وابسته –  شما چگونه تعریف می کنید / منظور شما از مفهوم “Y” چیست؟ (برای نمونه اگر مفهوم شما عشق است) ، پس چه تعاریف مفهومی و اسمی از (برای مثال چه نوع / گونه) عشقی که شما استفاده می کنید هستند؟

o         تعاریف مفهومی و اسمی متغییر های مستقل – شما چگونه تعریف می کنید / منظور شما از مفهوم "X" چیست؟ (برای نمونه اگر مفهوم شما اعتماد است) ، پس چه تعاریف مفهومی و اسمی از (برای مثال چه نوع / گونه) اعتمادی که شما استفاده می کنید هستند؟

·        عملی بودن

o       تعاریف قابل استفاده بودن متغیرهای وابسته – شاخصهای استفاده شده برای ارزیابی “Y” چه هستند؟ ایا این متغیرها منعکس کننده مفهوم به عنوان شاخصها هستند؟ اعتبار و واقعی بودن این ارزیابی ها / شاخصها برقرار است؟ ایا مطالعه می تواند با استفاده از شاخصهای متفاوت بهبود داده شود؟ بر اساس متغیرهای در دسترس ، تعریف اسمی مفهوم تغییری از انچه شما در اصل می خواهید دارد؟

o       تعاریف قابل استفاده بودن متغیرهای مستقل (یا توضیحی) – شاخصهای استفاده شده برای ارزیابی “X” چه هستند؟ ایا این متغیرها منعکس کننده مفهوم به عنوان شاخصها هستند؟ اعتبار و واقعی بودن این ارزیابی ها/ شاخصها برقرار است؟ ایا میتوان در این مطالعه چیزهای بیشتری برای ایجاد ارزیابی اعتبار انجام داد؟ ایا مطالعه می تواند با استفاده از شاخصهای متفاوت بهبود داده شود؟ بر اساس متغیرهای در دسترس ، تعریف اسمی مفهوم تغییری از انچه شما در اصل می خواهید دارد؟

·        بخش تجزیه و تحلیل ها – بخش تجزیه و تحلیل ها چیست؟ چگونه این بخش از تجزیه و تحلیل ها برای سؤال تحقیق اماده می شود؟ در پیش نویس نهایی شما ، انعکاس بیان شما بخش تجزیه و تحلیل ها را معلوم می کند ، به عبارت دیگر از استدلال غاط اکولوژیکی اجتناب میکند.

·        فرضیه ها (فرض ها) – ایا فرضه های برای بیان شما وجود دارد؟ و اگر هست انها چه هستند؟ متغیرهای وابسته و مستقل در فرضه های شما چه هستند؟ دستورات وابسته فرضیه های شما چیست؟ سایر متغیرهای شناسایی شده به عنوان اهمیت بالقوه که فرضیه ها را در بر نگرفتند چه هستند؟ فرضیه هایتان را در مفاهیمی از چارچوب نظری ، تحقیقات سابق ، یا حدس خود پیشبردی توجیه کنید. اگر از حدس خود پیشبرد استفاده می کنید ، شواهد یا استدلالی برای حمایت فرضیه ها ارائه دهید. مطمئن شوید که متغیرهای وابسته و مستقل در فرضیه ها هستند.

·        طرح تحقیق (روشهای تحقیق)

·        بعد زمان – طرح مطالعه توصیفی مقطعی یا طولی بوده ، یا ان از هر دو نوع داده ها استفاده کرده است؟ اگر طرح تحقیق طولی بوده ، پس ان چه نوعی از طرح طولی بوده؟ ایا مطالعه می تواند با استفاده از طرح متفاوت بهبود یابد (به عنوان مثال داده های تلفیقی در برابر داده های روندی ، توصیف مقطعی در برابر داده طولی)

·        نحوه مشاهده – یک تجربی ، نظر سنجی ، مشاهده شرکت کنندگان ، و یا برخی دیگر از طرح ها استفاده شده بود؟  به چه خوبی این طرح مناسب برای سوال پژوهش مطرح شده و فرضیه خاص آزمایش شده ، اگر باشد؟

·        روش برای ایجاد نسبت میان علت ومعلول – هیچ حالتی از وابستگی غیر عادی در فرضیه شما وجود دارد؟ شما چه رویکرد برای نشان دادن وجود اثرات غیر عادی استفاده می کنید؟ ایا همه چهار معیار برای برقراری روابط علت و معلولی را نشان داده اید؟ ان چیست ، اگر وجود دارد ، متغیرها در تجزیه و تحلیل به منظور کاهش ریسک روابط نا درست و یا مداخله کننده کنترل شدند (فکر کنید : مدل جزئيات)؟ آیا متغیر دیگر وجود دارد که در تجزیه و تحلیل اندازه گیری و کنترل شده شامل نباشد؟ شما چگونه با اعتبار داخلی از نتیجه گیری راضی هستید؟

·        نمونه - ایا نمونه یا کل جمعیت اجزا در مطالعه مورد استفاده بود؟ چه نوعی از نمونه انتخاب شده بود؟ ایا احتمال روش نمونه گیری استفاده شده بود؟ آیا نمونه به طور کلی نماینده جمعیت که از آن بدست امده است؟ چگونه محتمل است که یافته های شما قابل تعمیم به سایر جمعیت خواهد بود؟

·         یافته ها (تجزیه و تحلیل و تفسیر)

o          توصیفی (یا تک متغیره) آماری - شرح و ارائه یک جدول از تمایل مرکزی و تنوع برای همه متغیرها در تجزیه و تحلیل شما است. شرح و ارائه جدول تناوب برای تمام متغیرهای اسمی و ترتیبی (5 رده یا کمتر) در تجزیه و تحلیل شما است. نمودارها و نقشه ها تنها به منظور ارتقاء ارائه شفاهی با استفاده از اطلاعات بصری برای برجسته کردن اطلاعات مهم یا اختلاف کلیدی امده اند.

o        دو متغیره آماری - فراموش نکنید که در مواقع ازمون سطح اسمی یا ترتیبی (3 و 4 دسته) متغیر وابسته جدولبندی متقاطع ، مجذور ، و فی/لامبدا آماری استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر به SPSS آزمایشگاه شماره 2 و بررسی نوریسیوس برای کمک به تفسیر نتایج SPSS مراجعه کنید. زمان فاصله بررسی ، نسبت ، و یا سطح ترتیبی (5 + رده ها) متغیر وابسته استفاده از ابزار گروه و تجزیه و تحلیل واریانس استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر به SPSS آزمایشگاه شماره 3 و بررسی نوریسیوس برای کمک به تفسیر نتایج SPSS مراجعه کنید.

o        چند متغیره آماری – بررسی هر اثر متعامل یا مشروط ، و تفسیر نتایج ان است.

o       برای کسانی که پروژه های غیر آماری انجام می دهند – هنوز توصیف مشاهدات ، و توصیف روابط بین متغیرها ، و همچنین شرایطی که تحت روابط خاصی وجود دارد و ندارد انتظار می رود. این می تواند بطور شفاهی انجام شود ، و باید در قالب استدلال با استفاده از داده ها (مشاهدات ، مصاحبه ها ، آثار ، و غیره) به عنوان مدرک برای آزمون فرضیه ، پشتیبانی ادعای شما ، و یا برای تاکید آن ارائه می شود.

·        خلاصه و نتیجه گیری - خلاصه یافته های شما. آیا تفسیرهای دیگر ممکن است؟ آیا نتایج شما واقعا مهم است؟ آیا فکر می کنید یافته های شما که تحت محدودیت های روش های مختلف متفاوت باشد (به عنوان مثال ، اندازه های نمونه مختلف یا طرح تحقیق متفاوت)؟ چه روشنایی را مطالعه ریخته شده در شکل نظری انجام میدهد؟ چگونه نتایج شما می تواند مربوط به سیاستهای اجتماعی و یا جهان بزرگتر فراتر از دانشگاهها باشد؟ چه سوالاتی پژوهشی اضافی و فرضیه می توانند با نتایج شما پیشنهاد یا توصیه شوند؟ اگر شما رئیس آژانس فدرال بودید ، شما چگونه مطالعه را برای نشان دادن نقاط ضعف طراحی می کردید؟ (توجه داشته باشید: اخلاق هنوز عامل است ، اما هزینه و زمان به وفور می باشند)

·        فهرست کتاب (لیست منابع)

·     ضمائم

o       جداول ، نقشه ها ، نمودارها

o       نکته پایانی و دیگر متن نوشته شده

o       نمونه چاپی از اطلاعات

IV.              افکار نهایی: شما اکنون یک نقشه راه یک ابزار برای نوشتن مقاله به خوبی سازمان یافته را دارید، که نشان دهنده همه سؤالات مربوط که خواننده مقاله پژوهشی خواهد پرسید و باید بپرسد است. شما باید استفاده از این را در زمان داوری مقالات ، مقالات پژوهشی که شما می خوانید و می نویسید در نظر داشته باشید. من همچنین می خواهم مرور "راهنمای مصرف کننده برای تحقیقات اجتماعی در صفحه 493 بابیز را پیشنهاد کنم. یک مقاله به خوبی نوشته شده و به خوبی سازمان یافته که نشان دهنده همه سؤالات فوق را میتواند به راحتی بر داده های بد یا غیر جالب غلبه کند.